wmf
14 مرداد 1401 - 15:43

فهرست انواع جاروبرقی در بازار+فهرست قیمت

در این خبر به بررسی قیمت انواع جاروبرقی در بازار پرداختیم. فهرست قیمت برخی از انواع جاروبرقی موجود در بازار به شرح زیر است. نام کالا  قیمت (تومان) جاروبرقی سطلی کوپکس  ۱,۲۶۰,۰۰۰ جاروبرقی کالوات  ۱,۴۵۰,۰۰۰ جارو برقی پارس خزر  ۲,۷۶۹,۰۰۰ جاروبرقی سایا  ۲,۰۸۱,۰۰۰ جاروبرقی پاناسونیک  ۴,۸۵۴,۱۶۰ جاروبرقی فکر  ۶,۰۰۳,۰۰۰ جارو برقی پارس خزر ۲,۷۶۹,۰۰۰ جاروبرقی تولیپس  ۲,۸۸۰,۰۰۰ جاروبرقی نانیوا  ۳,۸۴۰,۰۰۰ جاروبرقی پاناسونیک  ۴,۰۰۰,۰۰۰ جاروبرقی بوش  ۴,۹۴۱,۰۰۰ جاروبرقی بوش  ۶,۵۰۰,۰۰۰ جارو برقی رباتیک میجیا  ۹,۵۹۰,۰۰۰ جاروبرقی دریم مدل  ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ جاروبرقی ویومی  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰نام کالا  قیمت (تومان) جاروبرقی سطلی کوپکس  ۱,۲۶۰,۰۰۰ جاروبرقی کالوات  ۱,۴۵۰,۰۰۰ جارو برقی پارس خزر  ۲,۷۶۹,۰۰۰ جاروبرقی سایا  ۲,۰۸۱,۰۰۰ جاروبرقی پاناسونیک  ۴,۸۵۴,۱۶۰ جاروبرقی فکر  ۶,۰۰۳,۰۰۰ جارو برقی پارس خزر ۲,۷۶۹,۰۰۰ جاروبرقی تولیپس  ۲,۸۸۰,۰۰۰ جاروبرقی نانیوا  ۳,۸۴۰,۰۰۰ جاروبرقی پاناسونیک  ۴,۰۰۰,۰۰۰ جاروبرقی بوش  ۴,۹۴۱,۰۰۰ جاروبرقی بوش  ۶,۵۰۰,۰۰۰ جارو برقی رباتیک میجیا  ۹,۵۹۰,۰۰۰ جاروبرقی دریم مدل  ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ جاروبرقی ویومی  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰نام کالا  قیمت (تومان)نام کالاقیمت (تومان)جاروبرقی سطلی کوپکس  ۱,۲۶۰,۰۰۰جاروبرقی سطلی کوپکس۱,۲۶۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰جاروبرقی کالوات  ۱,۴۵۰,۰۰۰جاروبرقی کالوات۱,۴۵۰,۰۰۰جارو برقی پارس خزر  ۲,۷۶۹,۰۰۰جارو برقی پارس خزر۲,۷۶۹,۰۰۰جاروبرقی سایا  ۲,۰۸۱,۰۰۰جاروبرقی سایا۲,۰۸۱,۰۰۰جاروبرقی پاناسونیک  ۴,۸۵۴,۱۶۰جاروبرقی پاناسونیک۴,۸۵۴,۱۶۰جاروبرقی فکر  ۶,۰۰۳,۰۰۰جاروبرقی فکر۶,۰۰۳,۰۰۰جارو برقی پارس خزر ۲,۷۶۹,۰۰۰جارو برقی پارس خزر۲,۷۶۹,۰۰۰جاروبرقی تولیپس  ۲,۸۸۰,۰۰۰جاروبرقی تولیپس۲,۸۸۰,۰۰۰جاروبرقی نانیوا  ۳,۸۴۰,۰۰۰جاروبرقی نانیوا۳,۸۴۰,۰۰۰جاروبرقی پاناسونیک  ۴,۰۰۰,۰۰۰جاروبرقی پاناسونیک۴,۰۰۰,۰۰۰جاروبرقی بوش  ۴,۹۴۱,۰۰۰جاروبرقی بوش۴,۹۴۱,۰۰۰جاروبرقی بوش  ۶,۵۰۰,۰۰۰جاروبرقی بوش۶,۵۰۰,۰۰۰جارو برقی رباتیک میجیا  ۹,۵۹۰,۰۰۰جارو برقی رباتیک میجیا۹,۵۹۰,۰۰۰۹,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۹,۵۹۰,۰۰۰جاروبرقی دریم مدل  ۱۰,۵۷۰,۰۰۰جاروبرقی دریم مدل۱۰,۵۷۰,۰۰۰جاروبرقی ویومی  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰جاروبرقی ویومی۱۵,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰باشگاه خبرنگاران جواناقتصادینبض بازار
شناسه خبر: 536765